Terms & Privacy

Onze Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden van de
​ZwangerinNL App​

Het gebruik van deze App is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen. Content van de App (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de App
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de App. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de App verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij er alles aan doen om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Medische InformatieDe ZwangerinNL App tracht de gebruiker te informeren over bepaalde zaken, danwel in contact te brengen met professionals voor specifieke situaties. Nooit moet men de ZwangerinNL App zien als medisch adviseur of -professional. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst uw eigen arts.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de App beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:
– Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te vertrekken,om de door u gewenste dienstverlening te realiseren, of om u mededeling te geven van iets waarvan wij denken dat dit interessant voor u kan zijn.
– De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
– Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
– De App geeft soms een webpagina weer en maakt daarmee gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw smartphone. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen
De hyperlinks naar andere sites die deze App bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Wij beschikken hierin niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheid en kunnen daarom geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Intellectuele eigendommen
U hebt het recht om de informatie op deze te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen avn de wetten van het auteursrecht en andere rechten.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld,software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de ZwangerinNL App (info@soontobe.nl)

Algemene voorwaarden Soon to be Media
De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Soon to be Media statutair gevestigd te (7575 AB) Oldenzaal, aldaar kantoorhoudende aan de Enschedesestraat 2G. Soon to be Media is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: 60473290
Aanbieder:
Marktpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met Soon to be Media om via de ZwangerinNL App media acties en/of reclame uitingen te communiceren met Consumenten;
Actie:
Door Aanbieder zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de Consument, dat door middel van de ZwangerinNL App gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt;
Consument:
Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die:
gebruik maakt van de ZwangerinNL App met een mobiele telefoon of andere mobiele communicatieapparatuur en die via zijn persoonlijk gebruikersaccount gebruik kan maken van Acties van Aanbieders van de ZwangerinNL App.
Locatie:
De locatie (on- en/of offline) waar de Aanbieder de Consument de mogelijkheid biedt om doormiddel van de ZwangerinNL App gebruik te maken van de Actie bij het aangaan van een overeenkomst met de Aanbieder;
Reclame-uiting:
Door een Aanbieder geïnitieerde uitingen van reclame die via de ZwangerinNL App worden geplaatst.
ZwangerinNL App:
De mobiele applicatie van Soon to be Media waarmee Acties en/of Reclame-uitingen van Aanbieders worden gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd.
Media:
De door Soon to be Media aangewende media anders dan de ZwangerinNL App via welke Acties en/of Reclame-uitingen van Aanbieders worden gecommuniceerd met Consumenten. Hieronder wordt begrepen maar niet beperkt tot: acties gecommuniceerd via social media; of de website van Soon to be Media.
Wat biedt Soon to be Media de Aanbieder?
Soon to be Media biedt, via de ZwangerinNL App en de Media, Aanbieders de mogelijkheid om tegen betaling een Actie en/of Reclame-uitingen te communiceren met Consumenten. Acties en/of Reclame-uitingen kunnen betrekking hebben op goederen of diensten en zijn door de Aanbieders zelf bedacht. De dienstverlening van Soon to be Media aan een Aanbieder beperkt zich tot het rubriceren, publiceren en communiceren van Acties en/of Reclame-uitingen via de ZwangerinNL App en/of de Media. Wanneer een Consument besluit via Soon to be Media deel te nemen aan een Actie gaat hij een overeenkomst aan met de Aanbieder. Soon to be Media is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de Consument en de Aanbieder of in het kader van de totstandkoming daarvan.
De Actie van de Aanbieder is na plaatsing voor Consumenten terug te vinden in de ZwangerinNL App. Om de functionaliteiten van de ZwangerinNL App te optimaliseren maakt Soon to be Media gebruik van de Media. De Media bieden de Aanbieder de mogelijkheid tot een directe link naar de ZwangerinNL App via social media en de website www.SoontobeMedia.nl.
Wenst u meer informatie omtrent de ZwangerinNL App? Ga naar www.zwangerin.nl de algemene voorwaarden voor Consumenten is tot in detail omschreven hoe een Consument zijn informatie ophaalt doormiddel van de ZwangerinNL App. Te allen tijde kan u zich bovendien tot het Soon to be Media team richten voor meer informatie over de ZwangerinNL App en de Media via info@soontobe.nl.
Plaatsen van Acties en/of Reclameuitingen / toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Een overeenkomst tussen Soon to be Media en een Aanbieder is een duurovereenkomst met de looptijd van twee jaar (tenzij Zwangerin en de Aanbieder een afwijkende looptijd overeenkomen) en komt tot stand door:
Het ondertekenen van een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en overigens ter hand zullen worden gesteld.
2.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan een aanbieder maximaal drie Acties per Locatie tegelijkertijd communiceren via de ZwangerinNL App.
3. Soon to be Media zal een Actie pas plaatsen en communiceren via de ZwangerinNL App en/of de Media, na een voorafgaande controle van de Actie en behoudt zich het recht voor om een Actie niet te plaatsen, (in ieder geval maar niet beperkt tot) indien de Actie:
a) redelijkerwijs niet als interessant voor consumenten kan worden gekwalificeerd, een te beperkt voordeel voor de consument oplevert en niet de kenmerken van een coupon heeft;
b) pornografische, seksueel georiënteerde, kwetsende en/of discriminerende elementen bevat; en/of
c) op enigerlei wijze onrechtmatig is; en/of
d) afbreuk, nadeel schade toebrengt aan het merk of imago van Soon to be Media.
Soon to be Media behoudt zich het recht voor een Reclame-uiting die volgens haar kwalificeert als onder 3 b, c of d gesteld, niet te plaatsen en te communiceren via de ZwangerinNL App en/of de Media.

4. De toepasselijkheid van afwijkende algemene voorwaarden van een Aanbieder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kosten
5. Aan het aanbieden van Acties of Reclame-uitingen via de ZwangerinNL App en/of de Media zijn voor de Aanbieder kosten verbonden. Deze kosten zijn opgenomen in de prijslijst die voor een Aanbieder onder opgave van zijn gegevens te allen tijde op te vragen is bij Soon to be Media.
6. Zwangerin behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen in verband met artikel 6 aan te passen.
7. Betaling van de hierboven onder artikel 9 genoemde bedragen geschiedt via een machtiging tot maandelijkse automatische incasso of door vooruitbetaling van 1 jaar op een door Soon to be Media aan te wijzen bankrekening.
8. Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen van aanmaningen, het voeren van een eventuele gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die Soon to be Media redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet–‐nakoming van de (betaling)verplichtingen van een Aanbieder, komen voor rekening van de Aanbieder.
Beëindiging van de overeenkomst
9. De overeenkomst tussen Soon to be Media en de Aanbieder kan op grond van wederzijds goedvinden per direct worden beëindigd. In geval van opzegging door de Aanbieder, waarbij aldus geen sprake is van wederzijds goedvinden, geldt dat een ondubbelzinnige opzegging uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd van de overeenkomst schriftelijk bij Soon to be Media dient te zijn ontvangen. Indien de overeenkomst niet tijdig -met in achtname van de opzegtermijn van 30 dagen voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst is opgezegd, wordt het contract automatisch beëindigt na verstrijken van de in het contract opgenomen looptijd . Soon to be Media neemt vervolgens contact op met de Aanbieder om het contract eventueel te verlengen. Contracten worden niet stilzwijgend automatisch verlengd.
10. Wanneer de Aanbieder tekort schiet in de plichten die zij onder deze overeenkomst heeft, of indien de Aanbieder surseance van betaling wordt verleend, failliet wordt verklaard, een regeling met haar schuldeisers treft, een wijziging in de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt, hieronder begrepen de ontbinding, overname, fusie dan wel splitsing, of indien de Aanbieder kwetsende, discriminerende, pornografische dan wel seksueel georiënteerde Acties plaatst, heeft Soon to be Media het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang en verdere nakoming van haar plichten onder de overeenkomst op te schorten.
11. In geval van beëindiging van de overeenkomst tussen Soon to be Media en de Aanbieder kan Soon to be Media niet gehouden worden tot enige creditering van de onder 6 genoemde bedragen of tot verrekening uit welke hoofde dan ook.
Aansprakelijkheid
12. De Aanbieder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gebruikte gegevens van de Actie of Reclame-uiting, hieronder begrepen NAW-gegevens, ongeacht of deze door de Aanbieder zelf, of met assistente van Soon to be Media zijn geplaatst. Soon to be Media kan de juistheid van de (gegevens van de) Actie of Reclame-uiting niet garanderen en aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor.
13. Soon to be Media kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De Consument gaat door het gebruiken van de ZwangerinNL App geen overeenkomst aan met Soon to be Media, maar met de Aanbieder. Soon to be Media zelf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de Consument op grond van een Actie, of anderszins.
14. Soon to be Media kan op geen enkele wijze garanderen dat het communiceren van Acties of Reclame-uitingen zal leiden tot het stijgen van winkelbezoeken, omzetcijfers of winstcijfers. Soon to be Media kan niet worden gehouden tot vergoeding van kosten en/of schade ontstaan bij de Aanbieder.
15. Soon to be Media is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, als gevolg van de door de Aanbieder aangeboden Actie of een geplaatste Reclame-uiting. Soon to be Media levert via haar ZwangerinNL App en de Media slechts een platform voor communicatie. Soon to be Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de Aanbieder en de Consument. De in een Actie vermelde prestatie levert de Aanbieder aan de Consument voor eigen rekening en voor eigen risico. Soon to be Media is ten opzichte van de Consument niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de Aanbieder. Soon to be Media kan op geen enkele wijze worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de Aanbieder.
16 Soon to be Media zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de ZwangerinNL App zonder technische storingen functioneert. Desondanks kunnen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van de ZwangerinNL App storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. Soon to be Media kan de beschikbaarheid van de ZwangerinNL App of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. Soon to be Media aanvaardt geen verantwoordelijk noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een Aanbieder door het uitblijven van beschikbaarheid van de ZwangerinNL App en/of de Media,het ontstaan van technische storingen of dataverlies.
Intellectuele eigendom
17. De Aanbieder verstrekt Soon to be Media het recht de aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten, hieronder zijn begrepen alle auteurs -en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases, te gebruiken voor zover dit redelijker ijs noodzakelijk is om haar diensten goed te kunnen verlenen.
18. Soon to be Media behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan Soon to be Media toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van Soon to be Media is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Soon to be Media zal, indien dit door Soon to be Media noodzakelijk wordt geacht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtelijke instanties.
Persoonsgegevens
19. De ZwangerinNL App vraagt de gebruiker enkele persoonlijke gegevens te verstrekken als naam, email, woonplaats, uitgerekende- en geboortedatum. Deze worden opgenomen in de ZwangerinNL App database met als doel het behoudt van het persoonlijke profiel van de gebruiker bij gebruik van een nieuw of bijvoorbeeld 2e toestel. Hetzelfde geldt voor dagboekplaatsingen. Ook deze worden opgeslagen in de ZwangerinNL database, puur ter behoud van informatie van de gebruiker. Dagboekplaatsingen worden niet ingezien dan wel verkocht aan derden en blijven eigendom van de Consument
Eerder genoemde gegevens als email uitgerekende- en geboortedatum en woonplaats kunnen in principe verstrekt worden aan derde partijen, mocht Soon to be Media hiervan denken van meerwaarde te kunnen zijn voor Consument.
Consument kan te allen tijde vragen middels telefoon, mail of social media om het eigen profiel te laten verwijderen. Soon to be Media zal hier na verificatie gehoor aan geven.


Overige bepalingen
20.Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.zwangerin.nl.
21. Soon to be Media behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de ZwangerinNL App en/of de Media te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
22. Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.
23. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door Soon to be Media aangeboden diensten, is Soon to be Media altijd bereikbaar per email onder info@soontobe.nl.
24. De Aanbieder doet afstand van het recht op ontbinding of verwerping op grond van artikel 6:227c Burgerlijk Wetboek.
25. Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dieontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen Soon to be Media en Aanbieders zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te Almelo.